Laatste reacties

Vase23 november 2021
Vase23 november 2021

Als antwoord op door Femke Diercks

Het kroontje op de vaas is  wezenlijk anders dan het kroontje op het werk van de N.K.I. (Joop Noordegraaf), dit bedrijf(je) was overigens met keramiek niet gestart in 1947 maar in 1956. De vaas met handgeschilderde zwaan zal in een ander bedrijfje zijn vervaardigd, groet jvdh.

The crown on the vase is essentially different from the crown on the work of the N.K.I. (Joop Noordegraaf), this company did not start with ceramics in 1947 but in 1956. The vase with the hand-painted swan must have been made in another company, regards jvdh.''''

Wall plate22 november 2021

Is geen echt Delfts aardewerk, delfts aardewerk werd gemaakt in de periode van omstreeks 1650-1850. Deze schotel is nieuw, volledig handgeschilderd, onderglazuurschildering, de zogenaamde nieuwe techniek, plateelschilder(es) onbekend, gemaakt bij Plateelbakkerij ’Schoonhoven’ te Schoonhoven, na 1945, in de stijl van delfts blauw. Op achterzijde: 876/31 betekent modelnummer 876 met een diameter van 31 cm, deze methode van nummering zou rond 1980 zijn ingevoerd, zie de uitgave ’Plateelbakkerij Schoonhoven’ door Leendert de Jonge, bladzijde 62, ISBN 90-400-8826-8, dit komt niet overeen met uw gegeven dat de schotel vijftig jaar in uw bezit is, Leendert de Jonge heeft onder andere gegevens verzameld via interviews met oud-werknemers, er kan iets verkeerd zijn overgekomen, de herinnering onzeker. Hierbij een krantenbericht uit het dagblad Trouw van 14 december 1955. Het betreft Rijk Pieter Schoonheim en Lambertus Rijk Pieter (Bill) Schoonheim. Groet jvdh.

Is not real Delft pottery, delft pottery was made in the period from around 1650-1850. This dish is new, completely hand-painted, underglaze painting, the so-called new technique, pottery painter(s) unknown, made at Plateelbakkerij 'Schoonhoven' in Schoonhoven, after 1945, in the Delft blue style. On the back: 876/31 means model number 876 with a diameter of 31 cm, this method of numbering would have been introduced around 1980, see the edition 'Plateelbakkerij Schoonhoven' by Leendert de Jonge, page 62, ISBN 90-400-8826-8, this does not correspond to your fact that the dish has been in your possession for fifty years. Leendert de Jonge has collected data through interviews with former employees, among other things, something may have happened wrong, the memory is uncertain. Hereby a newspaper report from the daily newspaper Trouw of December 14, 1955. It concerns Rijk Pieter Schoonheim and Lambertus Rijk Pieter (Bill) Schoonheim. Greetings jvdh.''''

Small plate22 november 2021

Uw bord behoort niet tot het authentiek delfts aardewerk uit de periode van ongeveer 1650-1850, maar is nieuw, rond 1900, ruim te nemen, is niet handgeschilderd maar via een gravuretechniek gedrukt, naar een werk van F J du Chattel, is Maastrichts aardewerk, vermoedelijk Mosa, op achterzijde: N/Delft Dec. 508 = Naar Delfts Decor(nummer) 508, dus in de stijl van delfts blauw, groet jvdh.

Your plate does not belong to the authentic Delft pottery from the period from about 1650-1850, but is new, around 1900, spacious, is not hand-painted but printed via an engraving technique, after a work by FJ du Chattel, is Maastricht pottery, presumably Mosa, on back: N/Delft Dec. 508 = To Delft Decor(number) 508, so in the style of delft blue, greetings jvdh.

Windmill 21 november 2021

Het merkteken werd in 1950 ingevoerd, beginnend met modelnummer 1001, en zo verder oplopend, uw molen heeft modelnummer 1624 of 1627, dus kan hij zelfs wel uit de jaren 60 zijn, zie ook www.polychroom.nl Groet jvdh.

The mark was introduced in 1950, starting with model number 1001, and progressing like that, your mill has model number 1624 or 1627, so it may even be from the 60s, see also www.polychrome.nl Salute jvdh.

Container w/Lid29 november 2021

Behoort niet tot het authentiek delfts aardewerk uit de periode van circa 1650-1850, is nieuw, gemaakt bij Plateelbakkerij ’Schoonhoven’ te Schoonhoven, na 1945, volledig handgeschilderd, onderglazuurschildering, de zogenaamde nieuwe techniek, waarvoor gebruikt? snoepjes? bonbons? Geen initialen van de plateelschilder(es), PS=Plateelbakerij Schoonhoven, groet jvdh.

Does not belong to the authentic delft pottery from the period around 1650-1850, is new, made at Plateelbakkerij 'Schoonhoven' in Schoonhoven, after 1945, completely hand-painted, underglaze painting, the so-called new technique, what was it used for? sweets? Chocolates? No initials of the pottery painter(s), PS=Plateelbakerij Schoonhoven, greetings jvdh.

Delfts Blauwe vaas 24 november 2021

Zie ook: www.polychroom.nl Het beeldmerk werd in 1950 ingevoerd, beginnend met modelnummer 1001, en zo verder oplopend, uw vaas heeft nummer 1194, dus houdt het op de jaren vijftig van de vorige eeuw dat hij is gemaakt, groet jvdh.

31cm Octagonal Young Love Plate18 november 2021
31cm Octagonal Young Love Plate18 november 2021
31cm Octagonal Young Love Plate18 november 2021

Beste Krys, dank voor uw foto’s (twaalf megapixel), bij het ontleden van het centrum komt duidelijk te zien dat het geen plateelschildering is, het origineel (mogelijk een schilderij) is als het ware fotografisch uiteengetrokken in verschillende lagen, waarschijnlijk met grafische film (harde gradatie) en dan met verschillende lagen keramische verf (verschillende tinten blauw, van licht naar donkerder) omgezet naar een keramische plakplaat, ook de randdecoratie verraad drukwerk, in de bloemen is wat handpunctering toegepast, zie ook de slagblaadjes. De acht stukken van de achtzijdige rand zijn exact identiek, bij handschilderwerk zijn er altijd kleine verschillen. Ook bij plakplaat kun je uiteraard soms wel en soms niet de verf als het ware voelen, is gewoon keramische verf (oxide’s), net als schilderen, bestand tegen 1000 graden Celsius en hoger. Het merk is perfect grafisch geplaatst. Groet jvdh.

Dear Krys, thank you for your photos (twelve megapixels), dissecting the center clearly shows that it is not a pottery painting, the original (possibly a painting) has been photographically broken apart into several layers, probably with graphic film ( hard gradation) and then converted with several layers of ceramic paint (different shades of blue, from light to darker) to a ceramic plaque, the edge decoration also betrays printing, some hand puncture has been applied in the flowers, see also the stroke leaves. The eight pieces of the eight-sided border are exactly identical, with hand painting there are always small differences. Also with adhesive plate you can of course sometimes and sometimes not feel the paint, as it were, just ceramic paint (oxides), just like painting, can withstand 1000 degrees Celsius and higher. The brand is perfectly placed graphically. Greetings jvdh.''''