Last comments

Plate13 October 2021

Is nieuw, volledig handgeschilderd, onderglazuurschildering, de zogenaamde nieuwe techniek, gemaakt bij Kunstaardewerkfabriek De Delftse Pauw (1954-2018) in Rijswijk, provincie Zuid-Holland, Nederland. Er worden hier geen waarden gegeven, zie de algemene voorwaarden, groet jvdh.

Is new, completely hand-painted, underglaze painting, the so-called new technique, made at Kunstaardewerkfabriek De Delftse Pauw (1954-2018) in Rijswijk, province of South Holland, the Netherlands. No values ​​are given here, see terms and conditions, greeting jvdh.

Delft Plate/Bowl6 October 2021
Delft Plate/Bowl6 October 2021
Delft Plate/Bowl6 October 2021
Delft Plate/Bowl6 October 2021

Uw bord behoort niet tot het authentieke delfts aardewerk uit de periode van circa 1650-1850, maar is nieuw, vervaardigd in Gouda bij de wereldberoemde Plateelbakkerij ’Zuid-Holland’ (1898-1964), ookwel genoemd P.Z.H. en K.P.Z. en ook Plazuid, uw bord is gemaakt vóór 1932. De fabrieksgebouwen werden gesloopt, er verrezen appartementen en flatwoningen (straatnaam onder andere Plazuidplein). Twee buitentegeltableau’s door het bedrijf gemaakt in circa 1918 werden behouden, waarvan één van de plateelschilder Daniël Harkink, formaat 200 x 106 cm, groet jvdh.

Your plate does not belong to the authentic Delft earthenware from the period around 1650-1850, but is new, made in Gouda at the world famous Plateelbakkerij 'Zuid-Holland' (1898-1964), also called P.Z.H. and K.P.Z. and also Plazuid, your sign was made before 1932. The factory buildings were demolished, apartments and flats were built (street name including Plazuidplein). Two outdoor tile panels made by the company in circa 1918 were preserved, one of which was by the pottery painter Daniël Harkink, size 200 x 106 cm, greetings jvdh.''''

couple hold bols1 October 2021

Wat betreft uw vierde vraag het volgende: heeft niets van doen met het authentiek delfts aardewerk van circa 1650-1850, is nieuw, vervaardigd in de jaren vijftig van de vorige eeuw voor Bols, Amsterdam (alcoholische dranken), bij Plateelbakkerij en Pijpenfabrieken Zenith (1749-1984), Gouda, voorheen firma P. J. van der Want Azn. Volledig handgeschilderd. Wat betreft uw vraag of het een koppel is weet ik niet, en welke klederdracht? Mogelijk Volendam? Groet jvdh.

Regarding your fourth question, the following: has nothing to do with the authentic delft pottery from around 1650-1850, is new, made in the 1950s for Bols, Amsterdam (alcoholic drinks), at Plateelbakkerij and Pijpenfabrieken Zenith ( 1749-1984), Gouda, formerly firm of PJ van der Want Azn. Completely hand painted. As for your question whether it is a couple, I don't know, and what costume? Possibly Volendam? Greetings jvd.

Small cylinder vas1 October 2021

Nee, heeft niets van doen met het authentieke delfts aardewerk uit de periode van circa 1650-1850. Uw vaas is nieuw, na 1950, is niet handgeschilderd maar zeefdruk werd toegepast (plakplaat, afschuiftransfer) de zogenaamde inglaze techniek, waarbij de decoratie in de glazuur zakt, wordt opgenomen, daar is een derde ovengang voor nodig, ondanks drie maal stoken toch nog goedkoper dan handschilderen en twee maal een ovenstook. Het fileerwerk, de filé’s, dunne bies en bredere band aan boven- en onderzijde van uw vaas is wel gedaan met penseel door een plateelschilder op een tafeldraaischijfje. Daar er geen fabriekskenmerk aanwezig is, is onbekend waar uw vaas werd gemaakt, groet jvdh.

No, it has nothing to do with the authentic Delft pottery from the period around 1650-1850. Your vase is new, after 1950, it is not hand-painted, but screen printing was applied (adhesive plate, shear transfer), the so-called glazed technique, in which the decoration sinks into the glaze, is included, which requires a third kiln pass, despite firing three times. cheaper than hand painting and twice a kiln firing. The filleting, the fillés, thin trim and wider band at the top and bottom of your vase have been done with a brush by a pottery painter on a table turntable. Since there is no factory mark, it is unknown where your vase was made, regards jvdh.

Tulip Vase13 September 2021
Tulip Vase13 September 2021
Tulip Vase13 September 2021