Rijksmuseum

schotel

Delft, 1718
0

Schotel van faïence, beschilderd in blauw met Mozes met de Tien Geboden en daaronder de apostolische geloofsbelijdenis.

Productieplaats
Delft
Datering
1718
Materiaal/techniek
faience
Opschrift
Opschrift: links bovenaan, geschilderd, D: Hoop.
Opschrift: links bovenaan, geschilderd, Rom:8 v:24:25.
Opschrift: midden bovenaan, geschilderd, 5Coren:12:13.
Opschrift: rechts bovenaan, geschilderd, Hebr:11.
Opschrift: rechts bovenaan, geschilderd, Tgeloof.
Opschrift: midden bovenaan in cartouche, geschilderd, DLIEFDE/ EXO20DEUT 5/ Godt sprak alle Deze/ Woorde ik ben de Here uwe/ Godt die u uijt: E: Gipten lant uijt/ Den dienst Huijse uijt ge/ Leidt hebbe.
Opschrift: midden op de tafelen, geschilderd, 1/ Gi en sult geen an/ Dere gode voor mijn aan/ gesigt hebbe/ 2/ Gi en sult u geen G sne/ de beelde nog enige gelijke/ nissen maaken om die te Eren/ 3/ Gi en sult De naame/ Des Heere uwes godts niet/ ijdelijk gebruijken want/ de heere en sal niet onsch/ uldig Houde die sijne naam/ Ijdelijk gebruijkt/ 4/ Gedenkt den sabbadt/ Dagd zal gij die heiligt/ Ses dage sult gij arbeide/ En al u werk doen maar/ De seevensten dag is de sab/ bad des Heere uwes godt s/ Dan en sult hij geen werk/ Doen gij nog uwe soon nog u/ Knegt nog uwe diens maagt/ 5/ Eert u Vader en uwe/ Moeder op dat u dage ver/ Lengt werde in den lande/ Die u de Heere uwe godt/ Geeft/ 6/ Gij en solt niet doot/ slaan 7/ Gij en sult niet egtbreke/ 8/ Gij en sult niet steelen/ 9/ Gij en sult geen vals/ Getuijgenisse spreke te/ Ge uwe naaste/ 10 Gij en sult niet begere/ Uwes naast Huijs gij en/ Sult niet begere uwes/ Naasten wijf nog sijne/ Dienst knegt nog sijne/ Dienst maagt nog sijn os/ Nog sijn esel nog al/ Dat uwes naasten is/.
Opschrift: onderaan in cartouche, geschilderd, Ik geloove in godt den vader den al=/ Magtigen schepper des Heemels en der aar/ Den ende in ije sun christun zijnen enig/ Geboren soon onsen Heere die ontvangen is Van/ Den H: geest geboren uijt de magd maria die/ Gelede heeft onder pontio pilato is gekruijst/ Gestorven en begrave neder gedaalt ten Helle/ Ten derden dage weder om op gestaan vande/ Dode op ge vare ten heme sitten […]/ Regter handt godts sijns vaders van war/ e hij kome zal om te oordele delevende en / de doode ik geloof in den:H:geest ik geloof in/ een algemene kristelijke kerke de gemien/ Schap de heiligen vergevinge der son de/ De weederopstandinge des vlees in/ Een eweig Leeven amen 1718.
Afmetingen
diameter: ca. 40,5 cm
Collectie
Rijksmuseum
Code
BK-NM-12400-54
Herkomst
Schenking van de erven van de heer J.F. Loudon, Den Haag, 1916
Literatuur
J.D. van Dam, Delffse Porceleyne : Delfts aardewerk 1620-1850, Amsterdam/ Zwolle, 2004, p. 142
J.D. van Dam, Gedateerd Delfts Aardewerk, Amsterdam, 1991, p. 60-61, nr. 28
E. Neurdenburg, Oud aardewerk, toegelicht aan de verzamelingen in het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst te Amsterdam , Amsterdam, 1920, p. 55, nr. 267L
H. Havard, Catalogue chronologique et raisonné des faiences de Delft composant la collection de John F. Loudon, Den Haag/ Parijs, 1877, p. 48, nr. 274
Unieke code
Rijksmuseum BK-NM-12400-54
Permanente link